Laboratoř centra dopravního výzkumu

Akreditované zkoušky

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.
Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Zkoušky

Pořadové
číslo 1)
Přesný název zkušebního
postupu/metody
Identifikace zkušebního
postupu/metody
Předmět zkoušky
1* Stanovení objemové hmotnosti ČSN 72 1010,
metoda A, D-1
Zeminy, podkladní vrstvy
2 Laboratorní stanovení
zhutnitelnosti zemin - Proctorova zkouška
ČSN EN 13 286-2, příloha NB Zeminy
3 Stanovení poměru únosnosti (CBR) ČSN EN 13 286-47 Zeminy
4 Stanovení relativní ulehlosti ČSN 72 1018 Nesoudržné zeminy
5 Stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Zeminy
6 Stanovení objemové hmotnosti přímou metodou ČSN EN ISO 17892-2, část 4.1 Jemnozrnné zeminy
7 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic ČSN EN ISO/TS 17892-3 Zeminy
8 Stanovení zrnitosti ČSN CEN ISO/TS 17892-4,
mimo čl. 4.4, 5.4 a 6.3
Zeminy
9 Stanovení vlhkosti ČSN EN 1097-5 Zeminy
10 Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Zeminy
11* Statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006, příl. A, B, D Podkladní vrstvy
12 Neobsazeno    
13 Stanovení zrnitosti - metoda prosévání za sucha ČSN EN 933-1, mimo čl. 7.1 Kamenivo
14* Stanovení konzistence - zkouška sednutím ČSN EN 12350-2 Čerstvý beton
15 Stanovení konzistence - zkouška Vebe ČSN EN 12350-3 Čerstvý beton
16* Stanovení konzistence - zkouška rozlitím ČSN EN 12350-5 Čerstvý beton
17* Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 12350-6 Čerstvý beton
18* Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN 12350-7, mimo kap. 4 Čerstvý beton
19 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 12390-3 + Změna Z1 Ztvrdlý beton
20 Stanovení pevnosti v tahu ohybem ČSN EN 12390-5 Ztvrdlý beton
21 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12390-6 Ztvrdlý beton
22 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 12390-7, mimo čl. 5.4,
5.5.1 až 5.5.4 a 5.5.6
Ztvrdlý beton
23 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8 Ztvrdlý beton
24 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 + Změna Z1,
metoda A, B, C
Ztvrdlý beton
25 Neobsazeno    
26 Neobsazeno    
27 Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN 73 1322 + Změna Z1 Ztvrdlý beton
28* Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou impulsovou metodou ČSN 73 1371 Ztvrdlý beton
29* Stanovení pevnosti odrazovým tvrdoměrem ČSN 73 1373 mimo oddíl D
a příl. I, II a III
Ztvrdlý beton
30* Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem ČSN EN 12504-2 Ztvrdlý beton
31* Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu ČSN EN 12504-4 Ztvrdlý beton
32 Stanovení charakteristik vzduchových pórů ČSN EN 480-11 Ztvrdlý beton
33 Stanovení smršťování a rozpínání ČSN EN 12617-4 Výrobky a systémy
pro ochranu a opravy
betonových konstrukcí
34 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 1015-10 + Změna A1 Zatvrdlá malta
35 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku ČSN EN 1015-11 + Změna A1 Zatvrdlá malta
36* Stanovení přídržnosti malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu ČSN EN 1015-12 Zatvrdlá malta
37 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN 72 2452 + Změna Z1 Zatvrdlá malta
38 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku ČSN EN 13892-2 Potěrový materiál ztvrdlý
39* Stanovení přídržnosti ČSN EN 13892-8 Potěrový materiál ztvrdlý
40* Měření a hodnocení nerovnosti povrchů ČSN 73 6175, kap. 8 Vozovky
41* Rázová zatěžovací zkouška ČSN 73 6192, čl. 3.1.3 Vozovky a podloží
42* Měření hluku ČSN ISO 1996-1
ČSN ISO 1996-2
Věstník MZ ČR, Ročník 2017,
Částka 11
Mimopracovní prostředí
43* Měření hlučnosti metodou malé vzdálenosti CPX SOP – H 01
(Metodika 104/2014-710-VV/1,
ISO 11819-2,
ISO/TS 11819-3,
ISO/TS 13471-1,
TP 259)
Mimopracovní prostředí –
povrchy vozovek
44* Stanovení hmotnostní
koncentrace frakcí aerosolových
částic PM10
gravimetrickou metodou
SOP – CH 04, část A
(ČSN EN 12341)
Venkovní ovzduší, imise
45* Stanovení hmotnostní
koncentrace frakcí aerosolových
částic PM2,5
gravimetrickou metodou
SOP – CH 04, část B
(ČSN EN 12341)
Venkovní ovzduší, imise
46* Stanovení koncentrací
PM10 a PM2,5
automatickým analyzátorem nefelometricky
SOP - CH 15, část A
(Návod firmy Recordum Messtechnik)
Venkovní ovzduší, imise
47* Stanovení koncentrací benzenu automatickým analyzátorem SOP – CH 03
(ČSN EN 14662-3)
Venkovní ovzduší, imise
48* Stanovení koncentrací oxidu siřičitého (SO2) UV fluorescencí SOP – CH 15, část B
(ČSN EN 14212)
Venkovní ovzduší, imise
49* Stanovení koncentrací oxidů dusíku (NO, NO2, a NOx) chemiluminiscencí SOP – CH 15, část C
(ČSN EN 14211)
Venkovní ovzduší, imise
50* Stanovení koncentrací ozonu (O3) UV fotometrií SOP – CH 15, část D
(ČSN EN 14625)
Venkovní ovzduší, imise
51* Stanovení koncentrací oxidu uhelnatého (CO) nedisperzní infračervenou spektrometrií SOP – CH 15, část E
(ČSN EN 14626)
Venkovní ovzduší, imise
52 Stanovení benzo(a)pyrenu metodou GC-MS SOP – CH 14
(ČSN EN 15549)
SOP – CH 16
(ČSN EN 15549)
Venkovní ovzduší, imise
53 Stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic metodou ICP-MS SOP – CH 17
(ČSN EN 14902)
SOP – CH 18
(ČSN EN 14902)
Venkovní ovzduší, imise
54* Měření teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru SOP - CH 15, část F
(Návod firmy Recordum Messtechnik)
Venkovní ovzduší
55 Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas spektrofotometricky SOP T 01
(ČSN EN ISO 8692, příl. A)
Odpadní voda, vodný výluh, smyvy z komunikací
56* Stanovení součinitele retroreflexe SOP - DZ 01
(ČSN EN 1463-1,
ČSN EN 12899-1
ČSN EN 12899-3,
ČSN EN 13422+A1,
CIE 54.2)
Retroreflexní fólie,
svislé dopravní značení,
dopravní knoflíky,
dopravní zařízení
57* Stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu SOP - DZ 02
(ČSN EN 01 1718,
ČSN EN 1423,
ČSN EN 1436+A1,
ČSN EN 1463-1,
ČSN EN 12352,
ČSN EN 12368,
ČSN EN 12899-1,
ČSN EN 12899-3,
ČSN EN 12966-1+A1,
ČSN EN 13422+A1,
CIE 15)
Retroreflexné fólie, svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení, dopravní knoflíky, dopravní zařízení
58* Stanovení měrného součinitele svítivosti SOP - DZ 03
(ČSN EN 1436+A1)
Vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení
59* Stanovení součinitele jasu při difúzním osvětlení SOP - DZ 04
(ČSN EN 1436+A1)
Vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení
60* Stanovení polohy kluzných trnů a kotev SOP - G 1
(Metodika CDV-GPR01-2016,
ČSN 73 6123-1,
TP-233)
Spáry cementobetonových krytů vozovek
61* Stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev vozovek SOP - G 2
(Metodika CDV-GPR02-2017,
TP-233)
Vozovky pozemních komunikací
62 Stanovení chloridů reagenčním testem Spectroqueant® SOP - CH 19
(Manuál spektrofotometru Spectroquant® Prove,
ČSN 75 7422)
Smyvy z komunikací,
povrchová voda
63 Stanovení pH potenciometricky SOP - CH 20
(ČSN ISO 10523)
Smyvy z komunikací, vodný výluh, povrchová voda
64 Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky SOP - CH 21
(ČSN EN 872)
Smyvy z komunikací, povrchová voda

Vzorkování

Pořadové
číslo
Přesný název postupu
odběru vzorku
Identifikace postupu
odběru vzorku
Předmět odběru
V 1 Odběr jádrových vývrtů z betonových konstrukcí ČSN EN 12504-1 Ztvrdlý beton
V 2 Odběr vzorků pro gravimetrické stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 SOP – CH 01, část A
(ČSN EN 12341)
Venkovní ovzduší, imise
V 3 Odběr vzorků pro gravimetrické stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM2,5 SOP – CH 01, část B
(ČSN EN 12341)
Venkovní ovzduší, imise
V 4 Odběr vzorků pro stanovení benzo(a)pyrenu metodou GC-MS SOP – CH 01
(ČSN EN 15549)
SOP – CH 04
(ČSN EN 15549)
Venkovní ovzduší, imise
V 5 Odběr vzorků pro stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic metodou ICP-MS SOP – CH 01
(ČSN EN 14902)
SOP – CH 04
(ČSN EN 14902)
Venkovní ovzduší, imise

1) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

Akreditované zkoušky 2018 #1 Akreditované zkoušky 2018 #2 Akreditované zkoušky 2018 #3 Akreditované zkoušky 2018 #4 Akreditované zkoušky 2018 #5 Akreditované zkoušky 2018 #6

Logo laboratoře

Osvědčení o akreditaci 2018

Certificate of accreditation 2018 1

Živnostenský list

úvod  |  akreditované zkoušky  |  další zkoušky  |  fotogalerie  |  kontakty  |  logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz